Nasz Twitter STREFA POLITOLOGII - OD ABSOLWENTÓW DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW
Nasz profil na Facebooku
STRONA GŁÓWNA
PSYCHOLOGIA
Działania twórcze
Projekt własnego przedsięwzięcia
Przywództwo i kierowanie zespołem
Technika negocjacji
Zarządzanie kadrami
Przywództwo w państwach totalitarnych XX wieku
Psychologia polityki
Decydowanie polityczne
Komunkowanie polityczne
Zarządzanie i komunikowanie społeczne
ETYKA I FILOZOFIA
Etyka
Filozofia
Historia myśli politycznej
Myśl polityczna
Współczesne idee polityczne
PAŃSTWO, PRAWO, POLITYKA
Współczesne systemy polityczne
System polityczny i prawny RP
Partie i systemy partyjne
Ruchy społeczne
Teoria administracji publicznej
Prawo administracyjne
Prawo europejskie
Fundusze pomocowe i strukturalne
Samorząd i wspólnoty lokalne
Polityka gospodarcza i społeczna
Teoria polityki
Socjologia polityki
Metodologia badań politologicznych
MIĘDZYNARODOWO
Międzynarodowe stosunki polityczne
Koncepcje współczesnych stosunków międzynarodowych
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Konflikty współczesnego świata
Relacje transatlantyckie
Organizacje międzynarodowe
Społeczeństwa obywatelskie Europy
Problemy narodowościowe w Europie
PRACE DYPLOMOWE
FORUM
KONTAKT
PROJEKT WŁASNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYŻSZA SZKOŁA
HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA
      W ŁODZI
 
   
WYDZIAŁ: Humanistyczny
KIERUNEK: Politologia
WOJCIECH KANIUKA

 :PRZEDMIOT
Projekt własnego przedsięwzięcia

Zadanie 1
IŁAWA BEZ BARIER – PROJEKT 2006

Cel
Celem projektu „Iława bez barier” jest likwidacja wszelkiego rodzaju utrudnień, jakie napotykają osoby niepełnosprawne, które mieszkają i funkcjonują na terenie miasta Iława.

Zakres
Projekt ten obejmuje wszystkie te sfery życia społecznego, w których funkcjonuje, a przynajmniej powinien prawidłowo funkcjonować każdy człowiek – niezależnie od stopnia sprawności fizycznej czy innych schorzeń. Projekt ten obejmuje takie sfery życia społecznego, jak:
- edukacja,
- rehabilitacja,
- praca,
- opieka społeczna,
- kultura i rozrywka.

Przedmiot
Projekt ma za zadanie pomóc odnaleźć się osobą niepełnosprawnym w wymienionych dziedzinach życia społecznego. I tak zakres edukacyjny obejmuje pomoc przedmiotowa w:
- tworzeniu klas integracyjnych,
- zatrudnianiu dodatkowych pedagogów,
- dostosowywaniu metod nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
--zapewnianiu kontynuacji nauki na poziomie zawodowym, średnim, średnio-zawodowym oraz wyższym,
- zapewnianiu indywidualnego toku nauczania – jeśli stan zdrowia ucznia tego wymaga,
- zapewnieniu pomocy osobistego asystenta,
- likwidacji barier architektonicznych i całodobową opiekę w placówkach edukacyjnych i przy nich funkcjonujących (np. internat, akademik),
- zapewnieniu transportu do przedszkoli szkół oraz na uczelnie.

Zakres rehabilitacji obejmuje nieodpłatne usługi w odpowiednich placówkach lub w miejscu jego zamieszkania – w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Projekt ten ma także na celu zapewnienie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne oraz udzielanie pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.

W sferze zatrudnienia przedmiotami działania są:
-.obowiązkowe zatrudnienie przez urzędy, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne – 5/50 (pięciu niepełnosprawnych na pięćdziesięciu ogółem zatrudnionych),
-.zatrudnianie i awanse na podstawie nabytych kwalifikacji, kompetencji i umiejętności, a nie na podstawie rodzaju niepełnosprawności,
-.asystenta osoby niepełnosprawnej opłacanego po części przez państwo, samorząd oraz pracodawcę,
- dofinansowanie do miejsca pracy tworzonego dla osoby niepełnosprawnej,
-.obciążenie składkami na rzecz Powiatowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych tych pracodawców, którzy nie zatrudniają w ogóle osób niepełnosprawnych przy zatrudnieniu wynoszącym pięćdziesięciu i więcej pracowników,
- kursy i szkolenia dla pracowników,
-.kursy, szkolenia, pomoc merytoryczną oraz ulgi przez okres dwóch lat tym osobom niepełnosprawnym, które zakładają własną działalność gospodarczą.

Projekt ten kładzie także nacisk na opiekę społeczną, która obejmuje:
- zasiłki pielęgnacyjne,
- refundację leków i innych środków – w tym medyczno-pielęgnacyjnych,
- refundację sprzętu rehabilitacyjnego – w tym wózków o napędzie elektrycznym dla osób z niedowładem cztero-kończynowym,
- pomoc edukacyjna dla uczniów i studentów – m.in. poprzez dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego, materiałów dydaktycznych oraz poprzez udzielanie stypendiów specjalnych,
- likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,
-.pokrywanie kosztów pobytów w sanatoriach i ośrodkach wczasowo-rehabilitacyjnych – każdy będzie miał prawo do trzech wyjazdów w roku.

Dba on także o życie kulturalno-rozrywkowe osób niepełnosprawnych, dlatego też zamierza likwidować wszelkie bariery architektoniczne w miejscach państwowych i samorządowych, a poprzez dotacje i dofinansowania zachęcać także do tego prywatnych właścicieli lokali użytku publicznego.

Pozyskanie środków
Ze wstępnych szacunków wynika, że średnia roczna wydatków potrzebnych na realizację projektu w jednym jego zakresie wynosi 100 000 złotych – łączna kwota roczna to 500 000 złotych na planowany okres dziesięciu lat, a więc na całkowite ukończenie projektu potrzebne jest w przybliżeniu 5 000 000 złotych.

Potrzebne środki zamierzam uzyskać z:
- Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- Ministerstwa Zdrowia,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- funduszów gminnych,
- funduszów powiatowych
- funduszów europejskich,
- darowizn od osób fizycznych,
- akcji charytatywnych.

Imię i nazwisko: Wojciech Kaniuka
Wiek:  22 lata
Wykształcenie: Średnie zawodowe
Doświadczenie: Częste spotkania z osobami niepełnosprawnymi, prowadzenie strony internetowej poświęconej tematyce ON,
Pełnienie funkcji rzecznika internetowego w Stowarzyszeniu „Promyk”
Umiejętności: Biegła obsługa komputera,  sporządzanie pism i dokumentów, negocjowanie, asertywność, znajomość języków obcych: angielski i francuski.

WYŻSZA SZKOŁA
HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA
      W ŁODZI
 
   
WYDZIAŁ: Humanistyczny
KIERUNEK: Politologia
WOJCIECH KANIUKA

 :PRZEDMIOT
Projekt własnego przedsięwzięcia

Zadanie 2

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- poparcie społeczne,

- jasność celów,

- ściśle określony zakres działania,

- znane warunki działania,

- różnorodność źródeł finansowania,

- dobra znana tematyka,

- przeprowadzane analizy podobnych przedsięwzięć.

 

 

 

- małe doświadczenie,

- brak własnych zasobów,

- słaba atrakcyjność ekonomiczna dla inwestorów,

- zbyt rozległy zakres,

- szacunkowe koszty – brak dokładnej kwoty,

- dusza podatność na zmienność przepisów,

 - dusza podatność na zmienność układów politycznych,

- brak wyspecjalizowanych ludzi.

SZANSE

ZAGROŻENIA

- realizacja projektu w pięciu zakresach,

- realizacja projektu w czterech zakresach,

- realizacja projektu w trzech zakresach,

- realizacja projektu w dwóch zakresach,

- realizacja projektu w jednym zakresie,

- realizacja projektu w we wszystkich zakresach, ale niepełnych. 

- zmiana przepisów prawnych,

- zmniejszenie ilości źródeł finansowania,

- powiększenie się kosztów we wszystkich zakresach,

- powiększenie się kosztów w poszczególnych zakresach,

- losowe przeszkody w realizacji poszczególnych celów.

Pozycja rynkowa:

                                      PR = S/S+W

PR – pozycja rynkowa

S – mocne strony

W – słabe strony

PR - ?

S – 7

W – 8

PR = 7/8+15 = 7/23 = 0,30

Pozycja rynkowa wynosi 0,30

Atrakcyjność firmy:

                                      AF = O/O+T

AF – atrakcyjność firmy

O – szanse

T – zagrożenia

AF – ?

O – 6

T – 5

AF 6/6+5 = 6/11 =  0,55

Atrakcyjność firmy wynosi  0,55

Prawdopodobieństwo sukcesu:

                                                     PS = PR+AF/2

PS = 0,30+0,55,/2 = 0,85/2 = 0,42

Prawdopodobieństwo sukcesu wynosi 0,42

WYŻSZA SZKOŁA
HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA
      W ŁODZI
 
   
WYDZIAŁ: Humanistyczny
KIERUNEK: Politologia
WOJCIECH KANIUKA

 :PRZEDMIOT
Projekt własnego przedsięwzięcia

Zadanie 3
Opracuj plan marketingowy, ze zwróceniem uwagi na następujące zagadnienia:
— opis produktu,
— strategię cenową,
— strategię promocji i reklamy,
— dystrybucję
FIRMA REHAMOBIL
Świat Bez Barier

Oferta: Wózek elektryczny Optimum ligt

Produkt
Wózek przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ruchowo w każdym wieku i z każdym rodzajem schorzenia. Przeznaczony jest dla tych osób, które cenią sobie szybkość i funkcjonalność.

„Wózek zaprojektowany do jazdy w terenie. W standardzie posiada mocny silnik, amortyzowane zawieszenie wszystkich kół, napęd na przednią oś i skrętne koła tylne. Wózek jest tak skonstruowany aby okablowanie nie było widoczne i nie mogło zastać uszkodzone nawet podczas jazdy w trudnym terenie. Nisko umieszczony środek ciężkości wózka gwarantuje stabilność. Boczki i podnóżki, są łatwo demontowalne. Za oparciem w wózku znajduje się praktyczny bagażnik.

Podłokietniki regulowane są na wysokość a podnóżki na długość. Sprzedawany z ładowarką”1.

1. Rehamobil – Świat Bez Barier - http://www.rehamobil.pl/ 

Strategia cenowa

Cena produktu wynosi 24 300,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych). Na wysokość ceny produktu mają wpływ koszty jego wytworzenia, które wynoszą 19 440 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych) oraz narzucona marża wynosząca 20%, czyli 4 860 zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych).

W ciągu każdego roku obrotowego na okres trzech miesięcy planuje się rabat w wysokości dziesięciu procent, czyli kwotowo 2 430 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych).

W przypadku pojawienia się na rynku produktu konkurencyjnego planuje się obniżenie ceny o piętnaście procent, czyli kwotowo 3 645 zł (słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych).

Strategia promocji i reklamy
W ramach strategii promocji i reklamy przewiduje się:
- reklamę bezpośrednią – ogłoszenia w radiu, prasie, telewizji, Internecie (banery), broszurach,
- reklamę pośrednią – prasa, radio, telewizja, Internet,
- promocję sprzedaży – wystawy na targach sprzętu rehabilitacyjnego w sanatoriach, ośrodkach wczasowo-rehabilitacyjnych.

Dystrybucja
Firma prowadzić będzie profesjonalną bazę danych, dzięki której będzie miała stały kontakt z najważniejszymi klientami, do których będą trafiać bezpośrednio nasze produkty. Przy zakupie dwóch wózków w obrębie pięćdziesięciu kilometrów do każdego z nich dołączamy materac przeciwodleżynowy EXCEL 4000 o wartości 1 399 zł (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Firma zamierza otworzyć po dwa punkty sprzedaży w każdy z województw na terenie Polski. Dystrybutorzy firmy odwiedzać będą każdego klienta na terenie całego kraju dostosowawszy się do jego czasu i potrzeb.

Dodatkowo na stronie www.rehamobil.pl przez całą dobę funkcjonować będzie sklepik internetowy, w którym można będzie zamówić wózek elektryczny Optimum ligt oraz wiele innych produktów, które są niezbędne osobom niepełnosprawnym w ich codziennym życiu.

WYŻSZA SZKOŁA
HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA
      W ŁODZI
 
   
WYDZIAŁ: Humanistyczny
KIERUNEK: Politologia
WOJCIECH KANIUKA

 :PRZEDMIOT
Projekt własnego przedsięwzięcia

Zadanie 4

Etapy realizacji przedsięwzięcia

Rozpoczęcie

Zakończenie

Załatwienie formalności prawno-merytorycznych przy tworzeniu klas integracyjnych

02.01.2007

31.03.2007

Zdobycie funduszy na nauczanie indywidualne

02.01.2007

31.06.2007

Wprowadzenie instytucji osobistego asystenta

02.01.2007

31.08.2007

Likwidacja barier architektonicznych

02..01.2007

31.12.2010

Wprowadzenie transportu do przedszkoli, szkół i na uczelnie wyższe

02.01.2007

31.12.2012

Rekrutacja pedagogów – specjalistów

01.02.2007

30.04.2007

Kursy i szkolenia dla obecnie zatrudnionych pedagogów

04.05.2007

30.05.2007

Wprowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji

01.06.2008

31.12.2012

Wprowadzenie obowiązkowego zatrudnienia ON

02.01.2009

31.12.2013

Wprowadzenie zmian w opiece społecznej

02.01.2010

31.12.2015

Realizacja programu „Życie kulturalno-rozrywkowe osób niepełnosprawnych”

02.01.2011

31.12.2017

WYŻSZA SZKOŁA
HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA
      W ŁODZI
 
   
WYDZIAŁ: Humanistyczny
KIERUNEK: Politologia
WOJCIECH KANIUKA

 :PRZEDMIOT
Projekt własnego przedsięwzięcia

Zadanie 5

Koszty

I miesiąc

Komentarz

Zakupy towarów

10 000

Akumulatory żelowe

Zakupy surowców

4 000

Drewno

Wynagrodzenia pracowników

20 000

Pięciu pracowników po 4 000

Narzuty na wynagrodzenia

50 000

Suma wynagrodzeń brutto

Czynsz

1 000

Budynek plus plac

Transport

7 000

Usługi firmy transportowej

Energia, co, gaz

1 000

-

Usługi

6 000

Księgowość zewnętrzna

Podatki lokalne

500

Od nieruchomości i transportu

Reklama

400

Gazeta lokalna

Ubezpieczenia rzeczowe

1 000

Towary i surowce

Koszty administracyjne i telekomunikacyjne

15 000

Pion administracyjny firmy, telekomunikacja – telefon + Internet

Leasing

1 000

Samochód dostawczy

Inne koszty

1 500

Koszty reprezentacyjne

Spłata kredytów:

- długoterminowych

- krótkoterminowych

 

2 600

1 000

 

Bank

Prywatny wierzyciel

Wynagrodzenie właściciela

10 000

-

ZUS właściciela

5 000

-

Razem

137 000

-

CZEKAM NA WASZE PRACE.
POLECAM:
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
SZUKAM TELEPRACY
E-KOREPETYCJE
Wojciexh Kaniuka - Strefa Słowa
Wojciech Kaniuka - Obsługa firm i osób prywatnych
PROGRAM DO KASYNA
SZUKAM TELEPRACY
SZUKAM TELEPRACY
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
SZUKAM TELEPRACY
Wojciexh Kaniuka - Strefa Słowa
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
SZUKAM TELEPRACY
E-KOREPETYCJE
Wojciexh Kaniuka - Strefa Słowa
PROGRAM DO KASYNA
SZUKAM TELEPRACY
SZUKAM TELEPRACY
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
SZUKAM TELEPRACY
Wojciexh Kaniuka - Strefa Słowa
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
SZUKAM TELEPRACY
E-KOREPETYCJE
Wojciexh Kaniuka - Strefa Słowa
PROGRAM DO KASYNA
SZUKAM TELEPRACY
SZUKAM TELEPRACY
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
SZUKAM TELEPRACY
Wojciexh Kaniuka - Strefa Słowa
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
SZUKAM TELEPRACY
E-KOREPETYCJE
Wojciexh Kaniuka - Strefa Słowa
PROGRAM DO KASYNA
SZUKAM TELEPRACY
SZUKAM TELEPRACY
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
SZUKAM TELEPRACY
Wojciexh Kaniuka - Strefa Słowa
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
Wojciexh Kaniuka - Strefa Słowa
SZUKAM TELEPRACY

Wykonanie i Administracja Serwisu: Wojciech Kaniuka - Autopromocja